جلسه دفاع از پایان‌نامه سیاوش سلطانی اوزانی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 12:00 روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/30 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     روانشناسي -تربيتي
عنوان پایان نامه:
رابطه مهارت هاي ارتباطي، هوش معنوي و ادراك اجتماعي با  فرسودگي تحصيلي و اضطراب امتحان در ميان دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول ناحيه 2 شهر اروميه
اساتید راهنما:
دكتر كريم سعيد شعبانلو
-
اساتید مشاور:
دكتر رحمان مهدي نژاد
اساتید داور:
آقاي دكتر مهران سليماني
آقاي دكتر حامد خضرلو
نام دانشجو:
سياوش سلطاني اوزاني
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 12:00        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/30
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی