جلسه دفاع از پایان‌نامه عذرا قربانی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 10 صبح روز: دوشنبه تاریخ: 1402/06/27 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته      مديريت آموزشي
عنوان پایان نامه:
رابطه بین هوش هیجانی، خودنظم بخشی و خود کار آمدي با اثر بخشی مدیران مدارس شهر سنقر
اساتید راهنما:
دكتر كريم سعيد شعبانلو
-
اساتید مشاور:
دكتر مينا اشرفيان
اساتید داور:
خانم دكتر سميه شاه حسيني
آقاي دكتر سجاد امام وردي
نام دانشجو:
عذرا قرباني
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 10 صبح        روز:  دوشنبه            تاریخ: 1402/06/27
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی