جلسه دفاع از پایان‌نامه فاطمه علی زاده


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:00 روز: يكشنبه تاریخ: 1402/06/12 محل برگزاری: ساختمان علوم انساني كلاس 4

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حسابداري
عنوان پایان نامه:
تاثیر ساختار سر رسید بدهی بر ضریب واکنش سود با تاکیید بر اثر تعدیلی جریان نقد آزاد
اساتید راهنما:
دکتر ایرج مولایی
دکتر ایرج‌مولایی
اساتید مشاور:
دکتر اکبر زواری
اساتید داور:
خانم دكتر بيتا دهقان
آقاي دكتر علي آشتاب
نام دانشجو:
فاطمه علي زاده
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:00        روز:  يكشنبه            تاریخ: 1402/06/12
محل برگزاری: ساختمان علوم انساني كلاس 4
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی