جلسه دفاع از پایان‌نامه فرجاد مصطفی زاده


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 8:30 صبح روز: پنجشنبه تاریخ: 1402/06/30 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     روانشناسي -تربيتي
عنوان پایان نامه:
رابطه، هوش اخلاقی و هوش فرهنگی با شایستگی اجتماعی با توجه به نقش میانجی گری جهت گیری ارزشی فردی ،اجتماعی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه صومای برادوست در سال تحصیلی 1401
اساتید راهنما:
آقاي دكتر شعبانلو
خانم دكترطبيب زاده
اساتید مشاور:
آقاي دكتر مهدي نژاد
اساتید داور:
آقاي دكتر مهران سليماني
آقاي دكتر فريناز طبيب زاده
نام دانشجو:
فرجاد مصطفي زاده
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 8:30 صبح        روز:  پنجشنبه            تاریخ: 1402/06/30
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی