جلسه دفاع از پایان‌نامه لعیاسادات صالحی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 13:30 روز: شنبه تاریخ: 1402/06/11 محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      اقتصاد و علوم انساني
رشته     حقوق خصوصي
عنوان پایان نامه:
خسارت معنوي حاصل ازشبيه سازي انساندرعصر حاضر از منظرنظام حقوقي ايران و فقه اماميه
اساتید راهنما:
آقاي دكتر امين رستم زاده
...
اساتید مشاور:
خانم دكتر ليلاسليماني
اساتید داور:
آقاي دكتر محمد حسن جوادي
آقاي دكتر صالح نوري
نام دانشجو:
لعياسادات صالحي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 13:30        روز:  شنبه            تاریخ: 1402/06/11
محل برگزاری: كلاس 4 دانشكده انساني
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی