جلسه دفاع از پایان‌نامه محمدرضا محمدی


زمان و محل برگزاری جلسه دفاع: ساعت: 11 صبح روز: شنبه تاریخ: 1402/07/01 محل برگزاری: ساختمان فني خيابان رسالت

 

بسمه تعالی
جلسه دفاع از پایان‌نامه
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی آفاق
دانشکده      فني و مهندسي
رشته     مهندسي معماري
عنوان پایان نامه:
طراحي مركز رشد دانشگاه آفاق با رويكرد ميان افزا
اساتید راهنما:
آقاي دكتر عباس زاده
-
اساتید مشاور:
آقاي دكتر صابونچي
اساتید داور:
آقاي دكتر ناصر ثبات ثاني
آقاي دكتر كاوس شهري
نام دانشجو:
محمدرضا محمدي
زمان و محل برگزاری  جلسه دفاع:
ساعت: 11 صبح        روز:  شنبه            تاریخ: 1402/07/01
محل برگزاری: ساختمان فني خيابان رسالت
شرکت عموم علاقه‌مندان در این جلسه دفاع آزاد است.
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی