جلسه مشاورین دانشگاه آفاق با ریاست و هیئت رئیسه دانشگاه


جلسه مشاورین دانشگاه آفاق با ریاست و هیئت رئیسه دانشگاه در محل اتاق جلسات دانشگاه آفاق برگزار گردید...   دکتر پیرمحمدی در این جلسه خاطر نشان کرد که دانشگاه آفاق یک دانشگاه مدرک گرا نبوده و دانشگاهی کار آفرین است.   ریاست دانشگاه در ادامه با تاکید بر این که دانشگاه های نسل ششم، برترین دانشگاه ها در زمینه دانشگاه های اجتماعی هستند گفتند که هدف دانشگاه آفاق و این جلسه حرکت به سمت اجتماعی شدن دانشگاه است.   در پایان جلسه به تعدادی از مشاورین جدید دانشگاه احکام مشاوره تقدیم گردید.