حضور دانشگاه آفاق در هلدینگ سرمایه گذاری Doğü شهر وان


حضور اعضای هیئت رییسه دانشگاه آفاق در هلدینگ سرمایه گذاری Doğü با مذاکره در خصوص بررسی زمینه های همکاری مشترک در شهر وان صورت گرفت.

 

حضور اعضای هیئت رییسه دانشگاه آفاق در هلدینگ سرمایه گذاری Doğü با مذاکره در خصوص بررسی زمینه های همکاری مشترک و توسعه ارتباطات فی مابین این دو شهر در شهر وان انجام شد.