دیداری در قامت توسعه پایدار


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق، دکترصادق محمدی خواه معاون توسعه و جذب دانشگاه آفاق با دکتر ابراهیم حاجی شاه ولدی معاونت درمان بیمارستان عارفیان ارومیه دیدار و گفتوگو کرد. در راستای این دیدار بر روند توسعه هر چه بیشتر حوزه های علمی، پژوهشی و فرهنگی تاکید و نیز بر چگونگی ایجاد مسیر همکاری های دو جانبه و عقد تفاهم نامه فی مابین دانشگاه آفاق و بیمارستان عارفیان مورد بحث و بررسی هر دوطرف قرار گرفت. روابط عمومی دانشگاه آفاق