روابط عمومیسرکار خانم مهسا موسی الرضایی

 

کارشناس روابط عمومی


 

شرح وظایف روابط عمومی:

 • تحلیل و تتشریح ارزش ها، ویژگی ها، دیدگاهها، برنامه ریزی های دانشگاه
 • همکاری و مشارکت در تبلیغات عمومی در رابطه با مقولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
 • جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیت ها، اقدامات، طرح ها و برنامه
  های دانشگاه به منظور تنظیم سیاست های خبری و تبلیغاتی
 • فراهم آوردن زمینه تفاهم متقابل دانشجویان، اساتید و مسئولین
 • ایجاد حسن رابطه بین کارکنان و مسئولین دانشگاه از طریق برقراری جلسات داخلی
 • تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و پیام های دستگاه مربوطه
  و ترتیب دادن نشر و انعکاس آن در رسانه های جمعی
 • نظارت و اجرای امور انتشاراتی دانشگاه
 • ایجاد اداره کتابخانه و آرشیو اطلاعاتی و مطبوعاتی
 • انجام تبلیغات داخلی در حوزه دانشگاه
 • بررسی دیدگاهها و سنجش افکار عمومی در چهارچوب وظایف محول در ارائه نتایج
  حاصله به مسئولین دانشگاه به منظور اتخاذ روش های اجرای مطلوب و تدوین طرح ها و برنامه ها
 • تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت های دانشگاه و ایجاد آرشیو سمعی و بصری
 • انتشار عملکرد دانشگاه
 • مشارکت و برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، نمایشگاهها
 • انجام سایر اموری که بر حسب ضرورت از طریق بالاترین مقام ذیربط جهت اقدام، ابلاغ می گردد.