زمان جدید برگزاری اولین همایش بین المللی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست


زمان جدید برگزاری اولین همایش بین المللی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
روز پنجشنبه ۱۰ خردادماه ساعت ۸.۳۰ صبح
در سالن کنفرانس پژوهشکده آرتمیا پردیس دانشگاه ارومیه ( خیابان دانشکده)