سخت افزار و پشتیبانی

بخش سخت افزار و پشتیبانی جهت انجام امور:

  1. نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف و توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها
  2.  مشاوره تهیه تجهیزات و قطعات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف
  3. تهیه راهنماهای ادوات سخت افزاری
  4. پشتیبانی سخت افزار رایانه ای دانشگاه و رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی
  5. ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای
  6. بررسی وضعیت موجود سخت افزار
  7. شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات
  8. همکاری با دفتر حقوقی جهت بررسی قراردادهای خرید و پشتیبانی سخت افزار و نظارت بر حسن اجرای  قراردادهای خرید سخت افزار موردنیاز.
  9. پشتیبانی سخت افزاری سیستم های دانشگاه
  10. راه اندازی سرویسهای شبکه برای کاربران (اینترنت، به اشتراک گذاری فایلها ،پست الکترونیک، …).