عرض تبریک به جناب آقای دکتر مشکینی، عضو محترم هیئت موسس دانشگاه آفاق