عرض تبریک به جناب دکتر نوری نیا، نماینده محترم وزیر علوم در دانشگاه آفاق ارومیه


عرض تبریک به جناب دکتر نوری نیا، نماینده محترم وزیر علوم در دانشگاه آفاق ارومیه