فراخوان شرکت در مسابقات قویترین دانشجویان


فراخوان شرکت در مسابقات قویترین دانشجویان ویژه گرامیداشت حماسه سوم خرداد (سالروز فتح خرمشهر) کانون ورزشی دانشگاه آفاق