مسئول ساختمان

آقای صداقت لطفی
مسئول حراست فیزیکی

آقای رضا باقرنیا
مسئول حراست فیزیکی

آقای رضا طالب پور
مسئول حراست فیزیکی

آقای شهرام داراب
مسئول حراست فیزیکی