معرفی دبیران انجمن

  • انجمن علمی حسابداری
  • انجمن علمی روانشناسی و علوم تربیتی
  • انجمن علمی مدیریت و امور مالی
  • انجمن علمی تربیت بدنی
  • انجمن علمی گیاه‌پزشکی
  • انجمن علمی میکروبیولوژی
  • انجمن علمی کامپیوتر
  • انجمن علمی عمران و  نقشه برداری
  • انجمن علمی معماری و شهرسازی
  • انجمن علمی مهندسی پزشکی