معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

**معرفی رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران**

 تعریف و هدف:

این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی فنی و اجرایی کافی از عهده انجام وظایف نظارت و اجرای پروژه های عمرانی در زمینه های مرتبط برآیند و نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند.

ضرورت و اهمیت:

سیایت های عمرانی دولت و توجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمانهای مسکونی، بزرگ راهها، راه آهن، راههای اصلی و فرعی و شبکه های آبرسان.

اولویت رفع نیازهای عمرانی در زمینه های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها و شهرهای کوچک.

 نقش و توانایی:

  • مهندس کارگاه به منظور پیاده سازی و اجرای طرح های ساختمانی و راهسازی و تاسیسات آبی در کلیه کارگاههای ساختمانی و راهسازی به عنوان همکار در شرکتهای پیمانکاری.
  • مهندس ناظر کارگاه به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی در زمینه های فوق.

دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
دروس عمومی 9 واحد
دروس پایه 5 واحد
دروس اصلی و تخصصی الزامی 43 واحد
دروس اختیاری 15 واحد

تعداد کل واحدها 72 واحد