معرفی

شورای بررسی موارد خاص: در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفا د آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

تعریف موارد خاص: موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به عللی خارج از اراده و اختیار آنها در زمان تحصیل (مثل فوت اعضای درجه یک خانواده، حوادث غیر مترقبه، بیماری حاد و صعب العلاج، طلاق، شرایط روانی حاد، اعتیاد) سبب بروز مشکلات تحصیلی گردیده که با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود قابل رفع نمی باشد. ضمنا شرایطی چون اشتغال به کار، کمک به خانواده، مشکلات مالی جز شرایط خاص محسوب نمی شود.

نحوه ارجاع پرونده ها به شواری بررسی موارد خاص دانشگاه :


از طریق تقاضای دانشجو در سامانه سجاد (به صورت اینترنتی)

نحوه تشکیل جلسات شورای بررسی مواردخاص :

1- جلسات شورا با شرکت حداقل دو سوم اعضا رسمیت می باید و تصمیمات شورا با رای اکثریت مطلق (بیش از نصف افراد حاضر) در جلسه معتبر می باشد.

2- حضور رئیس یا نائب رئیس و دبیر شورا در تمامی جلسات شورا الزامی می باشد.

3- جلسات شورا در صورت ضرورت هر ماه یکبار و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر شورا در بازه زمانی کوتاه تر تشکیل می شود.

ابلاغ تصمیمات:
تصمیم های صادره در شورای دانشگاهی از طرق سامانه سجاد جهت اجرا به معاونت آموزشی و جهت اطلاع به دانشجو ابلاغ می گردد.