مهلت یک ماهه برای اخذ سنوات ارفاقی معافیت تحصیلی


با توجه به تماس های مکرر و پیگیری های چندین و چندباره و با عنایت به اتمام مهلت قانونی برای تمدید معافیت تحصیلی، چنانچه تا پایان آذرماه 1400 به مسئول نظام وظیفه (آقای گل صنم لو) مراجعه ننمایند، وارد فرجه معرفی خواهند شد و مسئولیت هرگونه مشکل نظام وظیفه  بر عهده خود فرد خواهد بود.