همایش روز جهانی همایش بررسی علل خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری آن.


به همت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آفاق با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و با حمایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آفاق به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، همایش روز جهانی همایش بررسی علل خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری آن با نگاهی جامعه شناختی به قتل های ناموسی زنان در ایران و همچنین بررسی تجاوز جنسی به زنان، خشونت های جسمی، جنسی و روانی با حضور اساتید برجسته روانشناسی و جامعه شناسی استان در سالن شهید سلیمانی ارومیه برگزار شد.

 

به همت انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آفاق با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و با حمایت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه آفاق به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، همایش روز جهانی همایش بررسی علل خشونت علیه زنان و راههای پیشگیری آن با نگاهی جامعه شناختی به قتل های ناموسی زنان در ایران و همچنین بررسی تجاوز جنسی به زنان، خشونت های جسمی، جنسی و روانی با حضور اساتید برجسته روانشناسی و جامعه شناسی استان در سالن شهید سلیمانی ارومیه برگزار شد. بنا بر گزارش روابط عمومی دانشگاه آفاق در این همایش از اساتید برجسته ای همچون آقای دکتر شعبانلو دکتری روانشناسی، خانم دکتر سپاس دکتری روانشناسی ، خانم دکتر هویدا دکتری روانشناسی و دکتر قاصد دکتری جامع شناسی دعوت به عمل آمد که به پرسش و پاسخ در خصوص مسائل بررسی علل خشونت علیه زنان و راه های پیشگیری آن پرداختند.