هیأت مؤسس

پروفسور صمد زارع

عضو هیأت مؤسس

ارسال ایمیل

پروفسور رسول پیرمحمدی

رئیس اجرایی مؤسسه

ارسال ایمیل

دکتر لطفعلی ناصری

عضو هیأت مؤسس

ارسال ایمیل

پروفسور علی احسانی

عضو هیأت مؤسس

ارسال ایمیل

دکتر سعید مشکینی

عضو هیأت مؤسس

ارسال ایمیل

دکتر محمدحسن جوادی

عضو هیأت مؤسس

ارسال ایمیل

حجت الاسلام والمسلمین صفدر محمدی

عضو هیأت مؤسس

ارسال ایمیل