کارگاه آموزشی مهارت خودآگاهی


کارگاه آموزشی مهارت خودآگاهی
از سلسله کارگاه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
با تدریس دکتر کریم سعید شعبانلو
برگزار گردید
در این کارگاه به مسائلی چون
نحوه مشخصکردت هدف در زندگی
نحوه شناسایی احساسات،عقاید و عملکرد خود
نحوه کنترل و نظارت بر زندگی
تکنیک های خودآگاهی وموفقیت در زندگی پرداخته شد