کارگاه خون گیری و تزریقات در بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه به مدت چهار روز برگزار گردید…


کارگاه خون گیری و تزریقات در بیمارستان بین المللی میلاد ارومیه توسط دانشگاه آفاق با استقبال فراوانی برگزار شد...   با تدریس اساتید مجرب بیمارستان بین المللی میلاد جناب آقای پرفسور انصاری و سوپر وایزر بخش آزمایشگاه دکتر نجم افشار و بخش پرستاری خانم طراوتی   ●مدت زمان کارگاه: ۴ روز به تعداد ۴۷۶ نفر ساعت دوره آموزشی   ● تعداد نفرات شرکت کننده: ۶۸ نفر در ۴ گروه ۱۷ نفره   ● بازدید علمی از بخش آزمایشگاه بیمارستان میلاد   ● عوامل برگزار کننده: دبیر انجمن میکروبیولوژی آقای شایان بزرگی و نایب دبیر انجمن آقای احسان اخروی     با تشکر از مشارکت و حمایت های معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی جناب آقای مهندس قیاسی و مدیر مرکز کار آفرینی جناب آقای دکتر نوزادیان و مدیر محترم برنامه داخلی بیمارستان بین المللی میلاد جناب آقای دکتر صادقی و سوپر وایزر محترم بخش آزمایشگاه بیمارستان میلاد دکتر نجم افشار روابط عمومی دانشگاه آفاق