بازدید از نمایشگاه کتاب تهران همراه با زیارت قم و جمکران دانشجویان دانشگاه آفاق