جلسه انجمن دانش آموختگان دانشگاه آفاق با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.