تقویم آموزشی

نیمسال اول (1-1402)

ردیف

نوع فعالیت آموزشی

تاریخ

1

ثبت نام از پذیرفته شدگان ورودیهای
جدید و داوطلبان آزاد

بر اساس اعلام سازمان سنجش

2

انتخاب واحد نیمسال اول توسط خود دانشجو بصورت
اینترنتی

1402/06/11-1402/06/25

3

شروع کلاسهای تئوری

1402/06/26

4

شروع کلاسهای عملی و کارگاهی

1402/07/08

5

حذف و اضافه

1402/06/26-1402/06/31

6

درخواست مرخصی

1402/06/11-1402/06/25

7

مهلت انتخاب معرفی به استاد و ارسال نمره

1402/06/11-1402/06/25

8

آخرین مهلت ثبت نام کارآموزی و
دریافت معرفی نامه کارآموزی

1402/07/30

9

آخرین مهلت حذف اضطراری تک درس

1402/10/02

10

آخرین مهلت حذف ترم

1402/10/14

11

مهلت تحویل تکلیف و یا کار
عملی و آزمایشگاهی به استاد

1402/10/14

12

پایان کلاسهای عملی و کارگاهی

1402/10/14

13

برگزاری امتحانات عملی
،آزمایشگاهی و کارگاهی

1402/10/02-1402/10/14

14

پایان کلاسهای تئوری/پایان
کلاسهای نیمسال اول

1402/10/14

15

شروع امتحانات نیمسال اول

1402/10/16

16

پایان امتحانات نیم سال اول

1402/11/4

17

آخرین مهلت برگزاری جلسات
سخنرانی،سمینار یا پروژه کارآموزی و ثبت نمره آن درس

1402/11/24

18

آخرین مهلت صدور مجوز دفاع از پایان نامه
کارشناسی ارشد

1402/11/25

19

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از
پایان نامه کارشناسی ارشد

1402/11/30

نیمسال دوم
(2-1402)

1

ثبت نام از پذیرفته شدگان ورودیهای
جدید و داوطلبان آزاد

 

2

انتخاب واحد نیمسال اول توسط خود دانشجو بصورت
اینترنتی

1402/11/07-1402/11/20

3

شروع کلاسهای تئوری

1402/11/21

4

شروع کلاسهای عملی و تئوری

1402/12/05

5

حذف و اضافه

1402/11/21-1402/11/27

6

درخواست مرخصی

1402/11/07-1402/11/20

7

مهلت انتخاب معرفی به استاد و ارسال نمره

1402/11/07-1402/11/31

8

آخرین مهلت ثبت نام کارآموزری و
دریافت معرفی نامه کارآموزی

1402/12/24

9

آخرین مهلت حذف اضطراری تک درس

1403/03/01-1403/03/10

10

آخرین مهلت حذف ترم

1403/03/24

11

مهلت تحویل تکلیف و یا کار
عملی و آزمایشگاهی به استاد

1403/03/24

12

پایان کلاسهای عملی و کارگاهی

1403/03/24

13

برگزاری امتحانات عملی
،آزمایشگاهی و کارگاهی

1403/03/12-1403/03/24

14

پایان کلاسهای تئوری/پایان
کلاسهای نیمسال اول

1403/03/24

15

شروع امتحانات نیمسال دوم

1403/03/26

16

پایان امتحانات نیم سال دوم

1403/04/14

17

آخرین مهلت برگزاری جلسات
سخنرانی،سمینار یا پروژه کارآموزی و ثبت نمره آن درس

1403/04/24

18

مهلت ثبت درخواست
مهمانی و انتقالی از طریق سامانه سجاد

1403/02/01-1403/02/31

ترم تابستان
(3 -1402)

1

انتخاب واحد ترم تابستان توسط خود دانشجو بصورت
اینترتی

1403/04/15-1403/04/22

2

حذف و اضافه

1403/04/23-1403/04/25

3

شروع کلاسهای تئوری

1403/04/26

4

مهلت انتخاب معرفی به استاد و ثبت نمره آن

1403/04/19-1403/04/19

5

آخرین مهلت ثبت نام کارآموزی و
دریافت معرفی نامه کارآموزی

1403/04/30

6

پایان کلاسهای ترم تابستان

1403/06/01

7

شروع امتحانات ترم تابستان

1403/06/03

8

پایان امتحانات ترم تابستان

1403/06/08

9

آخرین مهلت برگزاری جلسات
سخنرانی،سمینار یا پروژه کارآموزی و ثبت نمره آن درس

1403/06/18

10

آخرین مهلت صدور مجوز دفاع از پایان نامه
کارشناسی ارشد

1403/06/25

11

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از
پایان نامه کارشناسی ارشد

1403/06/31

 

هفته های آموزشی دانشگاه آفاق نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1402 (هفته های زوج- فرد)